In conjunction with RACI100
23 days till the Conference | Contact us

Program - Thursday 27 July

8:30 Congress Plenary
9:30
9:35 Carbon Plenary
Zhong-fan Liu
10:35 Tea Break - 25min
11:00 Parallel Sessions
  Session 9A
T6: Carbon Derived Carbons
Session 9B
T5: Applications
Session 9C
T6: Synthesis and Application of the Ordered Functional Mesoporous Polymer
Session 9D
T3: Applications
11:05 K. Guerin Brownwyn Fox DongYuan Zhao Ravi Silva
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30 Carla de Tomas Luke Henderson Cristian Contescu Joe Shapter
11:35
11:40
11:45
11:50 Seung Wan Choi Shinn-Shyong Tzeng Luis Estevez Ilia Ivanov
11:55
12:00
12:05
12:10 Kwang Youn Cho Moshin Ali Raza Jasovoc Zhenhai Xia
12:15
12:20
12:25
12:30 Lunch Break - 60min
  Session 10A
T1: Applications
Session 10B
T4: Graphite
Session 10C
T5: Characterization
Session 10D
T3: Electrocatalyst (orr)
13:30 Jang-Kyo Kim Philippe Ouzlleau Claudia Creighton Tim-Patrick Fellinger
13:35
13:40
13:45
13:50 Kea Uk Lee Ljubisa Radovic Joon Hyeok Jang Da-wei Wang
13:55
14:00
14:05
14:10 Mohanapriha K Pavlos Mouratidis Kwan Youn Cho Yan Liang
14:15
14:20
14:25
14:30 Zhoong-Shaui Wu Lumen Liu Lianlong He De Chen
14:35
14:40
14:45
14:50 Peter Sherrell Jean-Louis Mansot Norio Iawshita Xiangdong Yao
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15 Tea Break - 25min
  Session 11A
Novel Synthesis
Session 11B
Yarns/fibers
Session 11C
Thermoplastics
Session 11D
Miscelaneous
15:40 Valeriy Luchnikov Jiangtao Di Jorge Guardia Prof. Shaobin Wang
15:45
15:50
15:55
16:00 Yukie Saito Young Shick Cho Shao-yun Fu Rajeev Kumar
16:05
16:10
16:15
16:20 Kumaravelu Ganesan Bon-Cheoi u Arnaud Martin Luzemburg Baohua Li
16:25
16:30
16:35
16:40 Prof. Ruowen Fu Masaru Tachibana Dongwan Cho Raquel Garcia-Gonzalez
16:45
16:50
16:55
17:00 Congress Plenary