In conjunction with RACI100
23 days till the Conference | Contact us

Program - Friday 28 July

8:30 Congress Plenary
9:30
9:35 Carbon Plenary
Hiroaki Hatori
10:35 Tea Break - 25min
11:00 Parallel Sessions
  Session 12A
Properties
Session 12B
T6: Applications
Session 12C
Characterization
Session 12D
Li-Batteries
11:05 Deborah Chung Prof. Marc Dubois Kenneth Latham Hui-Ming Chen
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30 Prof Kezhi Li Phillippe Thomas Sumin Kang Zoida Gonzalez
11:35
11:40
11:45
11:50 Liming Dai Abdelghani Laachachi Peter Lynch Huaihe Song
11:55
12:00
12:05
12:10 Jun-seok Bae Noel Diez Sanju Gupta Feng Li
12:15
12:20
12:25
12:30 Lunch Break - 60min
  Session 13A
Synthesis
Session 13B
Amorphous Carbons
Session 13C
Graphene Oxide
Session 13D
Novel Synthesis
13:30 Yasushi Soneda Kazuki Matsumura Aaron Morelos-Gomez Dong-Lin Zhao
13:35
13:40
13:45
13:50 Masahiro Toyoda Nigel Marks Gloria Ramos Robin White
13:55
14:00
14:05
14:10 Wesley Hoffman Zijun Zhao Jurgis Barjauskas Xiu Yun Chuan
14:15
14:20
14:25
14:30 Yukie Satio Karolina Jurkiewics Ruben Spitz Colton Moran
14:35
14:40
14:45
14:50 Indrek Kulaots Rolland Pellenq Xhianjue Chen Jisheng Zhou
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15 Tea Break - 25min
  Session 14A
Electrochemistry
Session 14B
Water Purification
Session 14C
Characterization and synthesis
Session 14D
Nanoparticles
15:40 Jun-Ichi Ozaki Som Mitra Edward Jian Hongyang Liu
15:45
15:50
15:55
16:00 Hao Yu Yoshihiro Takizawa Shuangling Jin Radhika Rao
16:05
16:10
16:15
16:20 Chang Liu Sandrine Delpeux-oudlriane Daniel Sebastian Yongzhen Yang
16:25
16:30
16:35
16:40 Carbon Conference closing ceremony
16:45
16:50
16:55
17:00 Congress Plenary
18:00